Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 אם עם
#2 לא לו
#3 האבא אבא
#4 את הנאצים לנאצים
#5 אל על
#6 האלוקים אלוקים
#7 היה היו
#8 הזה זה
#9 ארדואינ ארדואינו
#10 הנאציים הנאצים
#11 אומר מתאר
#12 היא שהיא
#13 שבעות שבועות
#14 מדע מידע
#15 יודע יודעת
#16 וכו ' וכו'
#17 הרפיה ההרפיה
#18 כול כל
#19 שני שתי
#20 יכולים יכלו
#21 אוכל ואוכל
#22 מן המשפטים מהעמדה לדין
#23 יולדת היולדת
#24 מתלבתת מתלבטת
#25 המלחמת מלחמת
#26 הספור הסיפור

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

לחצו כאן אם אתם צריכים לעשות הגהה לקורות החיים שלך.