Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 לא לו
#2 אל על
#3 אם עם
#4 את הנאצים לנאצים
#5 הנאציים הנאצים
#6 ארדואינ ארדואינו
#7 אומר מתאר
#8 הזה זה
#9 היה היו
#10 שבעות שבועות
#11 מדע מידע
#12 אוכל ואוכל
#13 הרפיה ההרפיה
#14 יכולים יכלו
#15 המלחמת מלחמת
#16 מן המשפטים מהעמדה לדין
#17 האבא אבא
#18 הספור הסיפור
#19 היא שהיא
#20 יולדת היולדת
#21 כול כל

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את תוסף ההגהה לגימייל!