Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 התפקידו תפקידו
#4 לא לו
#5 את הנאצים לנאצים
#6 אל על
#7 האלוקים אלוקים
#8 האבא אבא
#9 הזה זה
#10 ארדואינ ארדואינו
#11 כול כל
#12 היה היו
#13 רבהה רבה
#14 על את
#15 שירות השירות
#16 אומר מתאר
#17 היא שהיא
#18 הוא היא
#19 ספר הספר
#20 פעלויות פעילות
#21 ההסגר הסגר
#22 מהל מנהל
#23 הנאציים הנאצים
#24 אוכל ואוכל
#25 הכירות היכרות
#26 מדע מידע
#27 יודע יודעת
#28 יולדת היולדת
#29 המלחמת מלחמת
#30 להתרשם להרשם
#31 הספור הסיפור
#32 זה הוא
#33 שני שתי
#34 הרפיה ההרפיה
#35 מן המשפטים מהעמדה לדין
#36 גרסת קושחה גרסה קשוחה
#37 יש היו
#38 היה היתה
#39 יקבלו יקבל
#40 מערכות המערכות
#41 שבעות שבועות
#42 מתלבתת מתלבטת
#43 יכולים יכלו
#44 הגיעה הגיע
#45 מטין מרטין
#46 ניראה נראה

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את הAPI שלנו לשירותי הגהה.