Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 התפקידו תפקידו
#4 לא לו
#5 האבא אבא
#6 הזה זה
#7 את הנאצים לנאצים
#8 אל על
#9 האלוקים אלוקים
#10 היה היו
#11 אומר מתאר
#12 מהל מנהל
#13 פעלויות פעילות
#14 הכירות היכרות
#15 על את
#16 ספר הספר
#17 הוא היא
#18 כול כל
#19 רבהה רבה
#20 ההסגר הסגר
#21 ארדואינ ארדואינו
#22 שירות השירות
#23 הנאציים הנאצים
#24 היא שהיא
#25 שני שתי
#26 זה הוא
#27 מן המשפטים מהעמדה לדין
#28 הספור הסיפור
#29 המערכות מערכות
#30 אוכל ואוכל
#31 גרסת קושחה גרסה קשוחה
#32 מתלבתת מתלבטת
#33 יולדת היולדת
#34 יקבלו יקבל
#35 ניראה נראה
#36 יש היו
#37 יכולים יכלו
#38 מדע מידע
#39 להתרשם להרשם
#40 המלחמת מלחמת
#41 היה היתה
#42 מטין מרטין
#43 מערכות המערכות
#44 יודע יודעת
#45 הרפיה ההרפיה
#46 הגיעה הגיע
#47 שבעות שבועות

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את תוסף ההגהה לגוגל דוקס!