Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 התפקידו תפקידו
#4 לא לו
#5 אל על
#6 האלוקים אלוקים
#7 האבא אבא
#8 את הנאצים לנאצים
#9 הזה זה
#10 היא שהיא
#11 הנאציים הנאצים
#12 שני שתי
#13 ארדואינ ארדואינו
#14 הכירות היכרות
#15 מהל מנהל
#16 רבהה רבה
#17 ההסגר הסגר
#18 שירות השירות
#19 היה היו
#20 כול כל
#21 הוא היא
#22 ספר הספר
#23 אומר מתאר
#24 פעלויות פעילות
#25 על את
#26 מתלבתת מתלבטת
#27 המלחמת מלחמת
#28 זה הוא
#29 יכולים יכלו
#30 להתרשם להרשם
#31 יולדת היולדת
#32 הגיעה הגיע
#33 הספור הסיפור
#34 מן המשפטים מהעמדה לדין
#35 יודע יודעת
#36 ניראה נראה
#37 מטין מרטין
#38 שבעות שבועות
#39 הוא הם
#40 מערכות המערכות
#41 מדע מידע
#42 גרסת קושחה גרסה קשוחה
#43 אוכל ואוכל
#44 היה היתה
#45 יקבלו יקבל
#46 המערכות מערכות
#47 יש היו
#48 ציבורי הציבורי
#49 הרפיה ההרפיה

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

לחצו כאן אם אתם צריכים לעשות הגהה לדף אינטרנט שלם.