Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 את הנאצים לנאצים
#5 האבא אבא
#6 אל על
#7 הזה זה
#8 האלוקים אלוקים
#9 ההסגר הסגר
#10 אומר מתאר
#11 ארדואינ ארדואינו
#12 הנאציים הנאצים
#13 ספר הספר
#14 פעלויות פעילות
#15 היה היו
#16 היא שהיא
#17 שירות השירות
#18 על את
#19 רבהה רבה
#20 הוא היא
#21 כול כל
#22 יקבלו יקבל
#23 מתלבתת מתלבטת
#24 שני שתי
#25 זה הוא
#26 המלחמת מלחמת
#27 יודע יודעת
#28 להתרשם להרשם
#29 יכולים יכלו
#30 יש היו
#31 מדע מידע
#32 הרפיה ההרפיה
#33 יולדת היולדת
#34 מן המשפטים מהעמדה לדין
#35 מטין מרטין
#36 שבעות שבועות
#37 הספור הסיפור
#38 אוכל ואוכל

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את תוסף ההגהה לגוגל דוקס!