Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 לא לו
#3 הזה זה
#4 האלוקים אלוקים
#5 אל על
#6 את הנאצים לנאצים
#7 האבא אבא
#8 אם עם
#9 ההסגר הסגר
#10 ארדואינ ארדואינו
#11 הנאציים הנאצים
#12 היה היו
#13 אומר מתאר
#14 הספור הסיפור
#15 אוכל ואוכל
#16 הרפיה ההרפיה
#17 יולדת היולדת
#18 שבעות שבועות
#19 יודע יודעת
#20 שני שתי
#21 היא שהיא
#22 יש היו
#23 מדע מידע
#24 יכולים יכלו
#25 מתלבתת מתלבטת
#26 כול כל
#27 מן המשפטים מהעמדה לדין
#28 המלחמת מלחמת
#29 להתרשם להרשם

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את תוסף ההגהה לגימייל!