Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 אל על
#2 אומר מתאר
#3 ארדואינ ארדואינו
#4 אם עם
#5 היא שהיא
#6 אוכל ואוכל
#7 הספור הסיפור
#8 מדע מידע
#9 הרפיה ההרפיה
#10 שבעות שבועות
#11 יולדת היולדת
#12 כול כל

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את תוסף ההגהה לגימייל!