Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 את הנאצים לנאצים
#5 הזה זה
#6 האלוקים אלוקים
#7 האבא אבא
#8 אל על
#9 היה היו
#10 ארדואינ ארדואינו
#11 פעלויות פעילות
#12 ספר הספר
#13 על את
#14 היא שהיא
#15 אומר מתאר
#16 שירות השירות
#17 ההסגר הסגר
#18 הנאציים הנאצים
#19 הרפיה ההרפיה
#20 יקבלו יקבל
#21 להתרשם להרשם
#22 שבעות שבועות
#23 יש היו
#24 כול כל
#25 זה הוא
#26 הספור הסיפור
#27 מתלבתת מתלבטת
#28 יודע יודעת
#29 הוא היא
#30 יכולים יכלו
#31 המלחמת מלחמת
#32 יולדת היולדת
#33 מן המשפטים מהעמדה לדין
#34 שני שתי
#35 אוכל ואוכל
#36 מטין מרטין
#37 מדע מידע

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את תוסף ההגהה שלנו לוורד ופאוורפוינט!