Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 אל על
#5 הזה זה
#6 את הנאצים לנאצים
#7 האבא אבא
#8 האלוקים אלוקים
#9 ספר הספר
#10 ארדואינ ארדואינו
#11 היה היו
#12 היא שהיא
#13 שירות השירות
#14 ההסגר הסגר
#15 הנאציים הנאצים
#16 פעלויות פעילות
#17 על את
#18 אומר מתאר
#19 יכולים יכלו
#20 זה הוא
#21 המלחמת מלחמת
#22 יקבלו יקבל
#23 שבעות שבועות
#24 הוא היא
#25 מתלבתת מתלבטת
#26 כול כל
#27 להתרשם להרשם
#28 מדע מידע
#29 מטין מרטין
#30 אוכל ואוכל
#31 הרפיה ההרפיה
#32 יש היו
#33 הספור הסיפור
#34 יולדת היולדת
#35 יודע יודעת
#36 שני שתי
#37 מן המשפטים מהעמדה לדין

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את הAPI שלנו לשירותי הגהה.